Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen tietosuojaseloste
13.11.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nummek Trade Oy, Torpanmäentie 8, 25500 Perniö.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nummek Trade Oy, Marita Nummi, Torpanmäentie 8, 25500 Perniö. Teknisestä toteutuksesta vastaa doop dmp Oy.

3. Rekisterin nimi

Nummek Trade Oy:n nummektrade.fi sivuston verkkoasiointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Markkinoinnin ja mainonnan tarkoituksiin sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
  2. Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on; henkilön suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään verkkosivuston nummektrade.fi käyttäjän ilmoittamat perustiedot: nimi ja sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita koskevat tiedot saadaan palautetiedustelujen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tietosuoja-asetuksen sallimin tavoin niille Nummek Traden yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Numme Traden toimeksiannosta ja lukuun Nummek Traden verkkopalveluun liittyen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ja ne on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa ja suojatussa tilassa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

9.1 Oikeus tietojen saantiin

Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen käsittelystä informoidaan rekisteröityä tällä Tietosuojaselosteella.
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa. Rekisteröidyn tulee esittää tietopyyntö rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedon kerätyistä tiedoista viimeistään 30 päivän kuluessa.

9.2 Oikeus tietojen oikaisuun

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisemiseen ja tietojen poistamiseen viivytyksettä. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tiedot, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy: 1) Henkilötietoja ei tarvita enää niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, 2) rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, 3) rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa laillista perustetta tai rekisteröity vastustaa suoramarkkinointitarkoitusta, 4) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti, 5) henkilötiedot on poistettava lainmukaisen velvoitteen noudattamiseksi, 6) henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

9.3 Oikeus tietojen rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä, mikäli jokin asetuksen artiklan 18 perusteista täyttyy. Peruste on olemassa esimerkiksi siinä tilanteessa jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötiedon oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä aiheuttaa kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidyille näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä erikseen pyytää.

9.4 Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot ja toimittaa ne toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeuteen kuuluu myös tietojen siirtäminen suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Oikeus edellyttää, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

9.5 Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä silloin, kun hän on antanut suostumuksensa tietojen käsittelylle. Rekisteröidyllä on oikeus myös milloin tahansa vastustaa sellaista häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yrityksen oikeutettuun etuun tai profilointiin. Profilointi tarkoittaa mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan ihmisen tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

Rekisterinpitäjä ei kiellon jälkeen saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten — mukaan lukien profilointi silloin kun se liittyy suoramarkkinointiin.

9.6 Automaattinen päätöksenteko

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen merkittävästi vastaavalla tavalla. Edellä olevaa kohtaa ei sovelleta, jos päätös on esimerkiksi välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

9.7 Tiedonsaantioikeus tietoturvaloukkauksista

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa tietoturvaloukkauksesta. Oikeus astuu voimaan, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa.

9.8 Valitusoikeus

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu.

9.9 Oikeus vahingonkorvaukseen

Jos henkilölle aiheutuu tietosuoja-asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä korvaus. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä vapautuu vastuusta, jos se pystyy osoittamaan, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

10. Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan profiloinnin ja yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”. Evästeet voivat kuitenkin olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle

Lisätiedot ja tarjouspyyntö